Informacja dla pacjentów

INFORMACJA DLA PACJENTA

Informujemy,

że w związku z wykonywaniem usługi stomatologicznej

są przetwarzane Państwa dane osobowe.

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Adam Gołębiowski, ul. Mariana Smoluchowskiego 8/3, 30-069 Kraków, Współadministratorem przetwarzanych danych jest Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Magdalena Gołębiowska, ul. Mariana Smoluchowskiego 8/3, 30-069 Kraków.
  • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Specjalistycznego Gabinetu Stomatologicznego wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem usługi jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.
  • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)